Philosophy
We strive to make designs with transcendental quality that well balanced between the dynamics of changing realities, and the firmness of the lasting inward spirit of architecture.
Gong Lu Architectural Design Studio
Nanshan District, Guangdong Province
518060 Shenzhen
Guangdong
China
Phone +86 755 2673 2863
Fax +86 755 2673 2801
Partner
Gong Weimin
Lu Yang
Employees
15
Founded
2005
Team
Gong Weimin
Lu Yang
Yu Bing
Yang Jun
Liang Yin
Yin Zhixin
Zhao Ying
He Tao
Wang Jiayi
Deng Haidong
Li Yuening
Zhong Ximing
Feng Xianjie
Xiao Xiaoteng
Chen Jierong
Lu Liqi
Guo Shiquan
Li Na
Lin Xingmei
Ma Lu
Sheng Zaoxin
Ding Tong
Huang Zhenyu 
Specialities
Architectural Design
Interior Design
Urban Design
Contact