Hangzhou, China, 2017

München, 2016

Bonn, 2015

Dortmund, 2015

Frankfurt/M., 2015

Dortmund, 2014

Wuhan, China, 2013

Las Vegas, USA, 2012

Cheonan, South Korea, 2011

Dortmund, 2011

Gdansk, Poland, 2011

Stuttgart, Germany, 2011

München, 2007